องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
photo เชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อ grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ระเบียบการแข่งขัน"โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่องรายงานผลแสดงการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส และนางอารีรัตน์ วิเวก นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมเป็นเกียรติพิะีแห่พระเวสสันดร งานนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีคันไชย งานบุญมหาชาติประจำปี 2566 ณ... [20 มีนาคม 2566]
พิธีอัญเชิญพระอุปคุตในงานนมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ศรีคันไชย วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 [13 มีนาคม 2566]
กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ วันที่ 2 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา18.00 น. ณ วัดท่าเดื่อ ต.เดื่อศรีคันไชย [3 มีนาคม 2566]
ในวันที่ 7ก.พ.2566 นายนิกุล คุณมี นายกอบต.เดื่อศรีคันไชยมอบหมายให้นายเสถียร จันทร์มาลา รองนายกอบต.เดื่อฯเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ... [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 3380
เดือนนี้5,408
ทั้งหมด302,422


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
20 มี.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/293 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวก
20 มี.ค. 2566
ที่สน 0023.5/ว131 ลงวนที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา
20 มี.ค. 2566
ที่สน 0023.5/ ว 132 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 133 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bigding)ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)(ระยะที่5)
20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ ว 134 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว135 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ