องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ เรื่อง ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

camera_alt กิจกรรม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายนิกุล คุณมี นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานจ้าง อบต.เดื่อฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและสวนศาธารณประโยชน์สระรัชฎา ในวันดินโลก 2566... [21 กุมภาพันธ์ 2567]
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ และศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนภูมิ... [20 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการพาเด็กไปสวดมนต์ไ หว้พระ ฟังพระเทศน์ ฟังธรรม และนั่งสมาธิ ณ วัดป่าวงศ์พนาวัลย์ [9 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [25 มกราคม 2567]
 
info ระบบ back officeimage เชิญชวนผู้ติดต่อรับบริการ ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/7io44d [25 กุมภาพันธ์ 2566]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [24 กุมภาพันธ์ 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 80
เดือนนี้8,333
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)56,820
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
29 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๔๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การปรับลดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๐๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดและคุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๓๖๘๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์
27 ก.พ. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓./ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ชุดเล็ก)
23 ก.พ. 2567
ที่ สน 0023.5/ว73 ลงวันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่องโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ .ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในจังหวัดสกลนคร


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ