องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางขั้นต่ำ (สำหรับขาย) หอถังประปาเหล็กแบบแชมเปญ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางขั้นต่ำ (สำหรับขาย) หอถังประปาเหล็กแบบแชมเปญ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ และการชำระค่าปรับ เงินเพิ่ม กรณีชำระภาษีเ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
photo โครงการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt กิจกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสันติสุข วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย(พืชไร่) ในเขตพื้นที่ ต.เดื่อศรีคันไชย จำนวน 45 ราย โดยมีนายก... [26 กันยายน 2566]
ในวันที่ 24 กันยายน 2566 นายนิกุล คุณมี นายกอบต.เดื่อฯพร้อมสมาชิกสภา อบต.เดื่อฯ และนายวิสุทธิ์ หลอดเหลา กำนันตำบลเดื่อฯให้การตอนรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย น.ส.สกุลนา ... [25 กันยายน 2566]
วันที่14 กันายน 2566 นายนิกุล คุณมี อบต.เดื่อศรีคันไชย มอบหมายให้ นายเอกนรินทร์ สุขกุล เลขานุการฯออกติดตามประเมินผลการทำงานดครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(แบบเคลื่อนที่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลังงาน จังหวัดสกลนคร [15 กันยายน 2566]
ตามโครงการธรรมสัญจร ณ วัดดอนสวรรค์ ในวันที่ 11 กันยายน 2566 อบต.เดื่อศรีคันไชย ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัย และร่วมทำโรงทานลูกชิ้นทอด [11 กันยายน 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image เชิญชวนผู้ติดต่อรับบริการ ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/7io44d [25 กุมภาพันธ์ 2566]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [24 กุมภาพันธ์ 2566]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 14
เดือนนี้8,333
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)56,820
ทั้งหมด 280,000


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
29 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ท สน 0023.3/ว 16885 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
29 ก.ย. 2566
ด่ทวนที่สุด ที่ สน 0023.6/ ว358 ลงวันที่ 29กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
29 ก.ย. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๙๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
29 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 17004 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
29 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/17009 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนบสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
28 ก.ย. 2566
ที่ สน0023.5/ว16748 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่มเติมครั้งที่ ๒)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ