messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางขั้นต่ำ (สำหรับขาย) รถยนต์ราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

camera_alt กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาตำบลเดื่อศรีคันไชย ประจำปีงบประมาณ 2567 [9 เมษายน 2567]
ศูนย์กีฬาตำบลเดื่อศรีคันไชย จับฉลากการแข่งขันกีฬาตำบลเดื่อศรีคันไชย ประจำปีงบประมาณ 2567 จับฉลากจับคู่แข่งขัน ครบทั้งหมด 4 โซน จะทำการแข่งขัน ในวันที่ 8-9 เมษายน 2567 [27 มีนาคม 2567]
MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [22 มีนาคม 2567]
งานนมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีคันไชย มหาพุทธาพิเษก บวชชีพราหมณ์ "พิธีแห่อัญเชิญอุปคุต" และงานบุญมหาชาติประจำปีประเพณีพระเวสสันดร วันที่ 13-16 มีนาคม 2567 ณ วัดท่าเดื่อ ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร [19 มีนาคม 2567]
 
info ระบบ back officeimage เชิญชวนผู้ติดต่อรับบริการ ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/7io44d [25 กุมภาพันธ์ 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [24 กุมภาพันธ์ 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 29
เดือนนี้2,102
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)76,134
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
11 เม.ย. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๙๗๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
11 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๕๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ฯ
11 เม.ย. 2567
ที่ สน 0023.6/ ว 6970 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 เรื่อง ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567
10 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่สน0023.5/ว6936ลงวันที่10เมษายน2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่๓(เดือนเมษายน-มิถุนายน๒๕๖๗)
10 เม.ย. 2567
ที่ สน0023.5/ว6924 ลงวันที่10เมษายน2567เรื่องการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล(ก.ส.ต.)
10 เม.ย. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 6915 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำพื้นที่ต้นแบบ (พี่เลี้ยง) ของธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ